Hygiene for farms

DE ODO VO

SILNY ŚRODEK DEZYNFEKUJĄCY I ODWANIAJĄCY. POZWOLENIE MINISTRA ZDROWIA NR 1648/04 NA OBRÓT PRODUKTEM BIOBÓJCZYM

PDF format

ZALETY

  • Dzięki zdolności zwilżania, szybko dociera do skażonych i trudno dostępnych miejsc.
  • Nie maskuje, lecz całkowicie niszczy źródła przykrych zapachów
  • Doskonale odporny na wodę twardą
  • Miesza się z wodą w każdej proporcji
  • Ma właściwość silnego detergentu 
DE ODO VO

ZASTOSOWANIE

  • Do asenizacji, dezynfekcji i dezodoryzacji zsypów na śmieci, pionów wentylacyjnych, pomieszczeń do składowania i sprzętu do transportu odpadków gospodarstwa domowego...
  • Jest homologowany i opracowany do dezynfekcji sprzętu gromadzenia odpadków gospodarstwa domowego i pomieszczeń do ich przetwarzania i składowania. 

Call me back !

Create your account

You do not have yet an account. Sign up now! Is is free!
Sign up